Ochrana krajinného rázu

Ochrana krajinného rázu je zakotvená v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o značně komplikovanou problematiku, k níž dosud není k dispozici bližší legislativní výklad. V praxi  se jedná o snahu zachovat charakteristické přírodní, historické a kulturní rysy krajiny. Z toho vyplývá požadavek přizpůsobení staveb charakteru krajiny, zástavby a jednotlivých dochovaných sídelních celků.

Pravidla pro ochranu krajinného rázu se pochopitelně liší na území vyhlášených CHKO a přírodních parků a ve volné krajině.

Regulativy pro výstavbu v CHKO Blanský les názorně ukazuje materiál "Jak stavět v CHKO Blanský les".

Příklady vhodných i nevhodných řešení v CHKO Třeboňsko a doporučení pro výstavbu ukazuje ve zkratce tento leták.

Ve volné krajině je ochrana krajinného rázu mnohem složitější, protože jeho hodnocení je složité a na rozdíl od ekonomických rozborů nemůže argumentovat přesnými číselnými údaji. Praxe ukazuje, že řada antropogenních aktivit v území si zaslouží posouzení z tohoto hlediska. Nejčastěji se jedná o výstavbu základnových stanic vysílačů mobilních telefonů, ale i o umístění a vzhled staveb přesahujících svými parametry místní měřítko (supermarkety, velkosklady, centra služeb atd.). Pracoviště AOPK ČR zpracovává na žádost příslušných orgánů státní správy odborná vyjádření k zásahům do krajiny z hlediska ovlivnění krajinného rázu.

Zde je několik příkladů.

Na webu Jihočeského kraje je k dispozici plné znění publikace renomovaných autorů I.Vorla, R. Bukáčka, P. Matějky, M. Culka, P. Skleničky, vydaná v listopadu 2003:
"Metodika posouzení vlivu navrhované stavby činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území)"

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt