Územní systémy ekologické stability

Důležitou úlohu v rámci obecné ochrany přírody mají územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES). Zákon je definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny jsou věnovány §1 - § 6 vyhlášky č. 395/114 Sb. Jeho vytváření a ochrana je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. ÚSES je vymezován ve třech úrovních. Nadregionální ÚSES vymezuje a hodnotí Ministerstvo životního prostředí ČR, regionální ÚSES ve svém správním obvodu (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma) vymezují a hodnotí krajské úřady, lokální ÚSES je v kompetenci obcí s rozšířenou působností.

ÚSES jsou podle zákona nedílnou součástí územně-plánovací dokumentace. Při jeho tvorbě může AOPK ČR působit metodicky. Vymezené a schválené ÚSES jsou jedním z nástrojů ochrany krajiny a lze je využívat při posuzování zásahů, většinou navrhovaných staveb ve volné krajině (mimo intravilány obcí).

Průběh nadregionálního ÚSES lze vidět např. na mapovém serveru AOPK ČR v rámci úlohy "Ochrana přírody". Regionální ÚSES  Jihočeského kraje je zapracován v Zásadách územního rozvoje na výkresech v měřítku 1 : 100 000 a 1 : 50 000. Dokumentace lokálních ÚSES je uložena na úřadech obcí s rozšířenou působností a je zapracovávána do územních plánů.

AOPK ČR se podílí na realizaci a údržbě prvků územních systémů ekologické stability prostřednictvím několika dotačních titulů v rámci krajinotvorných programů.

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt