Významné krajinné prvky

Zvláštní kategorií obecné ochrany přírody jsou významné krajinné prvky (VKP). Zákon definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Rozlišuje dva typy významných krajinných prvků:

  • části území přímo vyjmenované v zákoně  -  lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. K zásahům do těchto VKP vydávají dle  § 77 zák.114/1992 Sb. závazná stanoviska obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality
  • části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody na základě § 6 zák 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. K zásahům do těchto VKP vydávají dle  § 76 zák. 114/1992 Sb. závazná stanoviska pověřené obecní úřady, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality Jedná se zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. VKP jsou registrovány ve správním řízení mimo území velkoplošných i maloplošných chráněných území.  

K registraci významných krajinných prvků vyšla metodická instrukce odboru ochrany přírody a krajiny MŽP ve Věstníku MŽP, roč. XIII, červenec 2013, částka 7, str. 98 - 113. V příloze jsou uvedeny vzory dokumentů pro správní řízení při registraci, změně či zrušení VKP.

Registrace VKP je pomocným nástrojem na ochranu segmentů volné krajiny mimo území chráněných krajinných oblastí a národních parků před negativními zásahy.

Nejčastějším objektem registrace jsou volně rostoucí dřeviny, ať už se jedná o solitery, aleje, skupiny či porosty, často navazují na VKP „ze zákona“, nebo naopak na některé stavby (kapličky, kostely). 
Pracovníci AOPK ČR zpracovávají na žádost pověřených úřadů stanoviska k návrhům VKP a k zásahům do těchto prvků. 

Kartogram ukazuje katastrální území v Jihočeském kraji, na nichž jsou registrovány významné krajinné prvky.

Podobnou kategorií jako VKP jsou ekologicky významné prvky z hlediska zemědělského využití krajiny. Jejich evidence je zakotvena v  §3p zák. č. 252/1997 Sb. o zemědělství v platném znění. Krajinné prvky jsou v tomto smyslu definovány jako přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které jsou nedílnou součástí zemědělské krajiny, člení ji a spoluvytvářejí její ráz. Jsou to - obdobně jako z hlediska ochrany přírody - meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, soliterní dřeviny

Pro uživatele zemědělských pozemků je významné, že na evidované krajinné prvky mohou obdržet některé podpory z EU vázané na plochu (např. přímé platby, platby LFA, agro-environmentální opatření).  MZE ČR takto reaguje na alarmující dlouhodobý úbytek přirozených krajinných prvků, které hrají v krajině významnou ekostabilizační roli.

 

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt