Regionální pracoviště Jižní Čechy >> Pro návštěvníky >> Aktuality >> K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu

K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu

K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu

17.2.2020

Získat je můžete třeba na výsadbu nelesní zeleně, budování tůní, mokřadů a mezí, péči o památné stromy a místa se zachovalou přírodou, nebo na likvidaci invazních dřevin.

Právě dnes totiž Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu (PPK B). Rozdělovat se bude 80 milionů korun a finance na své projekty může získat jakákoliv fyzická či právnická osoba nebo organizační složka státu, která má vztah k předmětnému pozemku. Ten lze nahradit souhlasem vlastníka. Jeden žadatel může na jednu činnost na jednom katastru získat až 250 000 korun.

O dotaci lze žádat na celém území ČR mimo zvláště chráněných územích (NP, CHKO, NPR, NPP, PP a PR) s výjimkou výsadby, kterou nebude možné provádět v zastavěném ani zastavitelném území obce dle územního plánu. Žádosti je možné podávat na regionální pracoviště AOPK ČR do 16. 3. 2020. Doporučujeme nenechávat žádost na poslední chvíli a na regionálních pracovištích nabízíme průběžné konzultace. Veškeré informace jsou dostupné též na stránkách AOPK ČR www.dotace.nature.cz .

Mezi hlavní podporované činnosti patří:

  • Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy či významné krajinné prvky a ÚSES (sečení, pastva, výřez apod.)
  • Likvidace invazních dřevin
  • Péče o významné a památné stromy
  • Výsadba nelesní zeleně
  • Vytváření drobných přírodních prvků v krajině (tůně, meze, zimoviště, mokřady atd.)

V souvislosti s adaptací na klimatickou změnu a iniciativou Sázíme budoucnost bylo pro letošní rok významně navýšeno množství financí na výsadbu dřevin mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Na ni je vyčleněno na 40 milionu korun. Nově je možné žádat i o podporu na výsadbu kolem komunikací a železnic, za předpokladu splnění všech zákonných norem.

Žadatel je povinen postupovat podle Standardů péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz), pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Konkrétně u výsadeb stromů doporučujeme využít zejména standard SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, pro keře SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián, v případě výsadeb ovocných dřevin pak standard SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

Od 1. 1. 2020 není možné podporovat výsadbu v nezastavěném území z Národního programu Životní prostředí (https://www.mzp.cz/cz/zelen_mesto_obec_vyzva), upozorňujeme proto potenciální žadatele, že je pro podání žádosti nutné respektovat pravidla vyplývající z aktuálně vyhlášené výzvy, včetně její příloh.

Finance je možno získat i na zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). Žadatelem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Regionální pracoviště Jižní Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt